Jis Mande!

Dwa ou yo, angajman nou. GBT angaje pou asire ke yo p ap eskli pèsonn nan patisipasyon oswa refize yo jwenn avantaj sèvis nou poutèt yo limite nan li, ekri, pale oswa konprann lang angle. Nou ofri plizyè sèvis pou ede ou konprann ak pou ou sèvi avèk bis vil la ak sèvis Aksè GBT nan pi bon fason an.

 

Sèvis sa yo gen ladan, Tradiksyon Google nan sitwèb nou, sèvis Entèpretasyon-nan-Telefòn (On-the-Phone Translation, OPT), ak siy ak dokiman bileng yo.

 

Tradiksyon Alekri

Yo bay tout dokiman pi enpòtan GBT yo nan toude lang angle ak panyòl. Sepandan, yo fè tradiksyon dokiman yo ki gen rapò avèk zafè enpòtan yo tou sou demann:

  • Fòmilè aplikasyon Aksè GBT, avi sou refi, pèt oswa rediksyon nan avantaj oswa sèvis
  • Konsèy sou fason pou aplike pou sèvis transpò espesyalize ADA gratis pou moun enfim (andikape)
  • Fòmilè plent Tit VI (Dwa Sivil) ak avi yo sou dwa yon moun dapre Tit VI
  • Enfòmasyon sou pri tikè ak mwatye pri tikè
  • Konsèy sou fason pou jwenn enfòmasyon sou orè ak wout
  • Konsèy sou fason an pou resevwa avi sou ak patisipe nan evènman piblik yo ak kontak onivo kominotè
  • Konsèy sou fason pou kontakte GBT oswa prezante yon plent
  • Fòmilè plent yo

Entèpretasyon-nan-Telefòn - Epitou GBT ofri sèvis entèpretasyon-nan-telefòn. Si gen yon pwoblèm avèk kominikasyon, reprezantan sèvis kliyan nou yo kapab rele yon entèprèt – 203-333-3031.

 

Prezante yon Plent – Si ou gen yon plent, ou kapab rele nimewo 203-333-3031 ant 6:00è di maten ak 6:00è di swa, lendi jiska vandredi.

 

Aplike pou Sèvis Aksè GBT – Pou jwenn enfòmasyon sou Aksè GBT (sèvis ale-retou pèsonèl pou moun aje oswa enfim yo), ou kapab rele nimewo 203-366-7070, ekstansyon 131, lendi jiska vandredi depi 8è:30 di maten jiska 4è:30 nan apremidi a.

 

Byenveni!

Follow us:

Follow Us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on flickr

 

Rider Alerts

Feb 21, 2019

Winter Weather Alert

Buses are operating on a normal service schedule today. Riders should expect minor delays and leave additional time for travel. Stay safe, stay warm!

Alerta de clima invernal

Esta hoy los autobuses operan según el horario de servicio normal. Recuerde que podría necesitar más tiempo que el habitual para su viaje. ¡Manténgase abrigado y seguro!More info »